Search your Topic HERE....

September 02, 2016

GK : List of Important Folk & Tribal Dances of India

Leave a Comment

sponsored links

Hi friends, I am Sindhu. Today I am sharing another important General Awareness topic, State-wise list of Important Folk & Tribal Dances of India. Happy Reading :)

State-wise List of Folk & Tribal Dances of India

 • Maharashtra :
  • Kathakeertan, 
  • Lezin,
  • Dandaniya,
  • Tamasha,
  • Gafa,
  • Dahikala,
  • Lovani,
  • Mauni, 
  • Dasavtar
 • Karnataka :
  • Suggi Kunitha,
  • Huttari,
  • Yakshagana
 • Tamil Nadu :
  • Kolattam,
  • Kummi,
  • Kavadi,
  • Karagam,
  • Pinnai Kolattam
 • Kerala :
  • Kaliyattam,
  • Kaikottikali,
  • Tappatikkali
 • Andhra Pradesh :
  • Ghanta Mardala,
  • Veedhi Natakam, 
  • Burrakatha
 • Odisha :
  • Chhau,
  • Chadya Dandanta,
  • Ghumara Sanchar
 • West Bengal :
  • Kathi,
  • CHhau,
  • Baul,
  • Kirtan,
  • Jatra,
  • Lama
 • Assam :
  • Bihu,
  • Rash Lila,
  • Tabal Chongli,
  • Khel Gopal,
  • Canoe
 • Punjab :
  • Bhangra (Men),
  • Giddha (Women)
 • Himachal Pradesh :
  • Chharhi,
  • Jhora,
  • Jhali,
  • Jadda,
  • Jhainta,
  • Mahasu
 • Gujarat :
  • Garba,
  • Dandiya Rass,
  • Tippani,
  • Gomph
 • Haryana :
  • Jhumar, 
  • Rass Leela, 
  • Phag dance, Daph, 
  • Dhamal,
  • Loor,
  • Gugga,
  • Khoria,
  • Gagor
 • J & K :
  • Rauf,
  • Hikat
 • Rajasthan :
  • Ginad,
  • Chakri,
  • Gangore,
  • Khayal,
  • Jhuma,
  • Suisini,
  • Terahtaal
 • Bihar :
  • Jata Jatin,
  • Jadur,
  • Chhau,
  • Kathaputli, 
  • Bakho, 
  • Jhijhiya,
  • Karma,
  • Samochakwa,
  • Jatra,
  • Natna
 • Uttar Pradesh :
  • Nautanki,
  • Thora,
  • Chappeli,
  • Raslila,
  • Kajri
 sponsored links

0 Responses:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...